Sitemap: http://www.thepurplegrotto.com/sitemap.xml

當前位置 > 河南省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)工作事務(wù)中心 成果展示

鄭玄《周禮注》與禮學(xué)體系的構建

來(lái)源:河南省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)工作事務(wù)中心 發(fā)布時(shí)間:2024-05-31

作者:曹建墩《光明日報》( 2022年01月15日 11版)

??《周禮》一書(shū),在漢代初名《周官》,王莽居攝時(shí)改為《周禮》。西漢武帝時(shí),河間獻王劉德從民間獲得此書(shū),獻給朝廷即被雪藏于秘府中。漢成帝時(shí)劉向、劉歆父子校理秘書(shū),發(fā)現此書(shū)并將之著(zhù)于《別錄》《七略》?!吨芏Y》在新莽時(shí)曾經(jīng)立為博士,東漢時(shí)被廢,但民間傳習《周禮》之學(xué)者仍綿延不絕,如杜子春、鄭興、鄭眾、賈逵、馬融、張衡等人都曾研習《周禮》,其中杜子春有《周官注》,鄭眾、賈逵二人分別作有《周官解詁》,馬融作《周官傳》,張衡曾作《周官訓詁》。鄭玄《周禮注》則綜覽前儒,兼采前注,擇善而從,成為集大成之作。晚清經(jīng)學(xué)殿軍孫詒讓贊譽(yù)《周禮注》說(shuō):“鄭注博綜眾家,孤行百代,周典漢詁,斯其淵藪矣?!保▽O詒讓?zhuān)骸吨芏Y正義》卷一,中華書(shū)局1987年版,第8頁(yè))鄭玄遍注群經(jīng),尤重禮學(xué),并為《周禮》《禮記》《儀禮》三部禮學(xué)典籍作注,“疏通《三禮》,極具苦心”(皮錫瑞:《經(jīng)學(xué)通論》,中華書(shū)局2017年版,第293頁(yè)),使《三禮》之書(shū)合為一家之學(xué)。

??在《周禮注》中,鄭玄旁征博引,引經(jīng)傳史籍等以建構其禮學(xué)體系。鄭玄乃一代博學(xué)鴻儒,轉益多師,學(xué)問(wèn)淹博,貫通今古文經(jīng)學(xué),旁及諸子百家、緯候數術(shù)。鄭玄在《周禮注》中,稱(chēng)引《詩(shī)》者有五十余處,引《尚書(shū)》者有三十多處,稱(chēng)引《易》者有十幾處,稱(chēng)引《春秋》及《春秋傳》有五十余處。鄭玄兼通《三禮》,其《三禮注》本身就是以《三禮》之文互引互證,以解經(jīng)義?!吨芏Y注》中對《儀禮》十七篇都有稱(chēng)引,引《禮記》諸篇更多,還引有《大戴禮記》中的《朝事》、《衛將軍文子》等篇?!吨芏Y注》引述的諸家之說(shuō)范圍更廣。例如,《周禮·地官·鄉大夫》:“此謂使民興賢,出使長(cháng)之;使民興能,入使治之?!编嵭⒁昧恕独献印穪?lái)解釋?zhuān)骸啊独献印吩唬骸ト藷o(wú)常心,以百姓心為心?!缡莿t古今未有遺民而可為治?!薄吨芏Y注》引用《司馬法》達十余處之多,內容涉及土地制度、車(chē)制、郊野之制、兵器制度、朝覲制度等。此外,《周禮注》中還引用有法家之說(shuō)、農家之說(shuō)、兵家之說(shuō)、天文家、歷數家之說(shuō)、五行家、醫方家等諸家之說(shuō)以解經(jīng)。鄭玄受時(shí)代影響,還以讖緯來(lái)注解《周禮》并用于建構其禮學(xué)體系。讖是預卜吉兇的隱語(yǔ),緯是依托并解釋儒家六經(jīng)的文字。東漢時(shí)期讖緯盛行,鄭玄受此風(fēng)熏陶,嘗“博稽《六藝》,粗覽傳記,時(shí)睹祕書(shū)緯術(shù)之奧”(《后漢書(shū)·鄭玄注》),并為緯書(shū)作注?!吨芏Y注》中以緯解經(jīng)的典型之例有“六天說(shuō)”和“五精感生說(shuō)”?!吨芏Y》《禮記》中有五帝、五人帝和五官神的說(shuō)法?!吨芏Y·春官·小宗伯》云:“兆五帝于四郊?!编嵭ⅲ骸拔宓?,蒼曰靈威仰,太昊食焉;赤曰赤熛怒,炎帝食焉;黃曰含樞紐,黃帝食焉;白曰白招拒,少昊食焉;黑曰汁光紀,顓頊食焉。黃帝亦于南郊?!贝俗⑹菗逗訄D》《春秋緯元命苞》《春秋緯文耀鉤》《易緯乾鑿度》等緯書(shū)以為說(shuō)。鄭玄認為,天上有五精帝(蒼帝曰靈威仰,赤帝赤熛怒,黃帝含樞紐,白帝白招拒,黑帝汁光紀,另加天皇大帝耀魄寶,即六天),下有五人帝,乃是其母感五帝之精受孕而生,五人帝是五天帝之子。五人帝之下有五官,五官死后為五人神,祭祀時(shí)五人神各自配食其帝(句芒配太昊,祝融配炎帝,后土配黃帝,蓐收配少昊,玄冥配顓頊)。鄭玄用“六天說(shuō)”“五精感生說(shuō)”建構起了一套神學(xué)體系,并以此貫通解釋《三禮》中的相關(guān)神靈。

??鄭玄《三禮注》雖然博綜今古文經(jīng)學(xué),兼采諸家異說(shuō),然并非是雜采,而是以《周禮》古學(xué)為主,以《周禮》為宗。鄭玄認為《周禮》是周公所作,是治國安邦的大經(jīng)大法,他在注《周禮·天官·冢宰》“惟王建國”時(shí)明確說(shuō)道:“周公居攝而作六典之職,謂之《周禮》。營(yíng)邑于土中,七年致政于成王,以此禮授之,使居雒邑,治天下?!编嵭鈭D“念述先圣之元義,思整百家之不齊”(《后漢書(shū)·鄭玄傳》),故會(huì )通群經(jīng)以解《三禮》。鄭玄《周禮注》與其《儀禮注》《禮記注》是一整體,但三書(shū)的地位并不是等同的,在鄭玄的禮學(xué)體系中,《周禮》具有主導地位,是不可懷疑的“禮經(jīng)”?!抖Y記·禮器》有“經(jīng)禮三百,曲禮三千”之說(shuō),鄭玄注謂:“經(jīng)禮謂《周禮》也,《周禮》六篇,其官有三百六十。曲猶事也,事禮謂今禮也。禮篇多亡,本數未聞,其中事儀三千?!编嵭驗椤吨芏Y》職官有三百六十,與《禮器》所言三百之數偶合,于是以《周官》為經(jīng)禮,而將《儀禮》視作曲禮?!吨芏Y·天官·膳夫》云“王日一舉,鼎十有二,物皆有俎”,而《禮記·玉藻》則云“天子食,日少牢,朔月大牢”,二書(shū)記載的禮數不同。弟子趙商對此發(fā)問(wèn),鄭玄回答說(shuō):“《禮記》,后人所集,據時(shí)而言?;蛑T侯同天子,或天子與諸侯等,所施不同,故難據也?!锻踔啤分?,與周異者多,當以經(jīng)為正?!保ā抖Y記·玉藻》孔穎達正義引《鄭志》)當《周禮》與《爾雅》記載矛盾時(shí),鄭玄則維護《周禮》的主導地位。鄭玄答弟子張逸問(wèn)說(shuō):“《爾雅》之文雜,非一家之注,不可盡據以難《周禮》?!保追f達《毛詩(shī)正義·鳧鹥》所引)鄭玄主張,《周禮》為經(jīng),經(jīng)可以正別書(shū),而不能據別書(shū)以難《周禮》。

??《三禮》記載的禮樂(lè )典制,矛盾歧異之處較多,鄭玄既以會(huì )通為旨,則必須加以整合,鄭玄的原則是以《周禮》為準來(lái)調?!度Y》記載的歧義。遇《周禮》與他書(shū)記載矛盾者,鄭玄輒以與《周禮》相同者為周制,歧異者則解釋為殷商之制或夏代制度,或以先王之制來(lái)彌縫之,從而維護《周禮》的大綱大法地位。例如:《禮記·王制》說(shuō):“天子三公、九卿、二十七大夫、八十一元士?!编嵭ⅲ骸按讼闹埔??!睹魈梦弧吩唬骸暮笫现侔??!e成數也?!薄抖Y記·曲禮上》:“天子建天官,先六大,曰大宰、大宗、大史、大祝、大士、大卜,典司六典?!编嵭ⅲ骸按松w殷時(shí)制也,周則大宰為天官,大宗曰宗伯,宗伯為春官,大史以下屬焉?!绷砣?,《禮記·明堂位》說(shuō):“有虞氏官五十,夏后氏官百,殷二百,周三百?!编嵭ⅲ骸爸苤?,其屬各六十,則周三百六十官也。此云三百者,記時(shí)《冬官》亡矣?!痘枇x》曰:‘天子立六官,三公九卿,二十七大夫,八十一元士,凡百二十?!w謂夏時(shí)也。以夏周推前后之差,有虞氏官宜六十,夏后氏宜百二十,殷宜二百四十,不得如此記也?!编嵭J為《周禮》三百六十職官之數乃周公之制,而《禮記·昏義》所記官制則為夏代之制,由夏和周制推測,他認為《明堂位》對官制的記載是錯誤的??傮w上來(lái)說(shuō),鄭玄遵信崇尚《周禮》,認為此書(shū)為“周公致太平之跡”,《周禮》所載為可信之制,當《周禮》與別書(shū)歧異時(shí),則以《周禮》為是,而其他與《周禮》不合者則以《周禮》為準調停融通異說(shuō),以建構其新的禮學(xué)體系。

??鄭玄在建構其禮學(xué)體系時(shí),苦心孤詣會(huì )通《三禮》,彌縫異說(shuō),然《三禮》中矛盾之處的形成原因比較復雜,有的也不可調和,因此《周禮注》難免會(huì )牽強附會(huì ),對一些禮制的詮釋也難以圓融無(wú)間。如清人皮錫瑞所說(shuō):“鄭君以《周禮》為經(jīng),《禮記》為記,其別異處皆以《周禮》為正,而《周禮》自相矛盾者仍不能彌縫?!保ㄆゅa瑞:《經(jīng)學(xué)通論》,第322頁(yè))雖然鄭玄的禮學(xué)體系存在牽強附會(huì )、難以自圓其說(shuō)等不足,但總體上,鄭玄“括囊大典,網(wǎng)羅眾家,刪裁繁誣,刊改漏失,自是學(xué)者略知所歸”(《后漢書(shū)·鄭玄傳》),實(shí)現了經(jīng)學(xué)的“小統一”。鄭玄打破今古學(xué)之界限,沖破家法之藩籬,以《周禮》為綱,會(huì )通《儀禮》《禮記》,形成了自己的禮學(xué)體系,為后世學(xué)者所宗,以致后世有“禮是鄭學(xué)”之說(shuō),影響深遠。鄭玄《三禮注》在中國文化史上具有重要地位。

??(作者:曹建墩,系河南大學(xué)歷史文化學(xué)院教授)